Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “favori”

A politica citrarisi

A tija nci piensu ji, ki ti serive? Na visita alla capu? Goij? O craij? Nu lavuru? Ki vue’ fa? Duvi vue’ ji? Allu Cumuni? Allu spitali? No ti preoccupa’ nci mpizzamu puru a tija! Ti serive na casa popolari? Duvi a vue’? No tieni benzina? Te’ nu buenu va fattila! Intantu ca piensi ki vue’ fa jamu pigliamunni nu cafe’, no lu vueij? Tu lassu pagatu! A quali bar? A tutti! Vai a numi miju e vivi! Ma tu quanti parienti tieni? Quanti siti ntra famiglia? Quanti voti pue’ purta’? Chiu’ di cientu? Allura t’ha candida’, avimu bisuegnu i…

2022 - 2023 © SCS Srl